Ministerie van BZ
zoekt een:

Senior beleidsmedewerker ruimtelijk ontw

Als senior beleidsmedewerker bij de directie Ruimtelijke Ordening benader je complexe vraagstukken vanuit ruimtelijk ontwerp. Met ontwerpend onderzoek draag je bij aan beleid op grote thema’s als energietransitie en verstedelijking. Ben jij oplossingsgericht, creatief en verbindend? Dan liggen er mooie uitdagingen op jou te wachten.

Bij de afdeling Omgevingsstelsel en Ontwerp werk jij als senior beleidsmedewerker binnen het programma Atelier X, een van de tien onderdelen van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 met de titel ‘Samen werken aan ontwerpkracht’. Met dit rijksprogramma willen we lokaal, regionaal en (inter)nationaal de positie van ruimtelijk ontwerp als onderzoeksinstrument voor beleid en uitvoering versterken. Vanuit Atelier X organiseren en begeleiden we projecten die van toegevoegde waarde zijn bij beleids(ontwikkelings)trajecten, zoals de energietransitie, de verstedelijkingsopgave en de transitie in het landelijk gebied. Je werkt als beleidsmedewerker ongeveer de helft van je tijd aan het beleidsprogramma Energie en Ruimte en de rest van de tijd aan de uitvoering van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp. Daar hoort ook de coördinatie van het College van Rijksadviseurs bij.

Vanuit je vakgebied adviseer je in een beleidsdossier, in dit geval Energie en Ruimte. Dit doe je door (het uitbesteden van) ontwerpend onderzoek. De resultaten van dit onderzoek vertaal je vervolgens naar beleidsrelevante bevindingen en aanbevelingen. Bij de inzet van ontwerpend onderzoek komen diverse kenmerkende aspecten aan bod die tot uitdrukking komen in jouw werk. De complexe opgaven waarin je je verdiept zijn gericht op een bepaald thema of gebied. Je maakt een scherpe (ruimtelijke) analyse van het vraagstuk en verkent de mogelijke maatregelen en oplossingsrichtingen, waarbij je je in het bijzonder richt op hun ruimtelijke impact. Hierbinnen schenk je bijzondere aandacht aan innovatieve en cross-sectorale aspecten. Je werkt verder met ons aan de ontwikkeling van meerdere (ruimtelijke) strategieën die een concreet handelingsperspectief bieden. Ook adviseer je over beleid en de vorming van mogelijke allianties van partijen die de nadere uitwerking of uitvoering willen oppakken. Een goed inzicht in de betrokken stakeholders en hun belangen is voor jouw functie essentieel.

Als senior beleidsmedewerker onderhoud je een stevig netwerk, zowel binnen als buiten het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook zorg je actief voor kennisdeling. Hiervoor organiseer je bijvoorbeeld platforms en masterclasses en stel je portfolio’s samen. Een belangrijk thema in jouw functie is verbinding. Het cluster waarin je werkt is programmatisch gekoppeld aan de strategische agenda’s Energie en Circulair, Landelijk gebied, en Verstedelijking en Bereikbaarheid. Daarnaast sluiten we aan bij de integrale gebiedsontwikkelingen en de Nationale Omgevingsvisie. Binnen deze thema’s zijn we bij belangrijke beleidsactiviteiten van BZK betrokken en ondersteunen we deze met brede analyses, integrale oplossingen en verbeelding. In een steeds veranderende omgeving is dat een flinke uitdaging. Ga jij die samen met ons aan?

Meer informatie over de vacature.
Reageer voor 8 januari 2019