Gemeente Rotterdam
zoekt een:

restauratie-architect

Rotterdam zoekt voor de Commissie Welstand en Monumenten een nieuw commissielid met specialisatie in restauratie en herbestemming.

Deze positie komt met ingang van 21 juni 2019 beschikbaar.
Bent u werkzaam in de restauratie en herbestemmingspraktijk van (jonge) monumenten, heeft u kennis van- en ervaring met de moderne monumentenzorg en bent u geïnteresseerd in de Rotterdamse opgaven op het gebied van erfgoed en herbestemming, dan zien wij uit naar uw sollicitatie op deze positie!

Profielschets restauratie-architect:

• Ervaren restauratiearchitect, bekende naam in de vakwereld, met een breed perspectief op het werkveld van restauratie- en transformatie-architectuur;
• Is actief in de praktijk met complexe opgaven, met een sterk profiel op het gebied van restauratie en herbestemming van (moderne) monumenten;
• Heeft brede kennis van actuele ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van materialen en technieken in de monumentenzorg;
• Heeft interesse in de ruimtelijke structuur en ontwikkelingsgeschiedenis van Rotterdam;
• Heeft affiniteit met de Rotterdamse dynamiek waarbij de huidige tijd met nieuwe functies een open blik vraagt op herbestemmingsvraagstukken;
• De restauratiearchitect richt zich in de commissie niet alleen op monumenten. Ook wordt een uitdrukkelijke rol gevraagd in de discussie over de kwaliteit van overige vergunningaanvragen. Met name de betekenis van plannen in relatie tot de Rotterdamse ontwikkelingsgeschiedenis en de beschermde stadsgezichten vraagt om bedrevenheid in het beoordelen van complexe bouwopgaven in hun context;
• Ervaring in welstandscommissie(s) is een pré.

Condities:

Competenties, taken en verantwoordelijkheden van commissieleden
• Overtuigende en inspirerende deelname aan het debat in de vergaderingen van de commissie;
• Bijdragen aan evenwichtige oordeelsvorming met gevoel voor proportionaliteit inzake betekenis van de opgave, omgeving en locatie, het welstandsbeleid en bestuurlijke verhoudingen;
• Oplossingsgerichte instelling, constructief, stimulerend en opbouwend;
• Goede communicatieve vaardigheden en contactuele eigenschappen.

Inzet / tijdbesteding
• De commissie vergadert eens per twee weken op woensdag. Vast agendapunt is de openbare bespreking van bouwplannen en de voorbereiding daarvan. Eens per maand is er intern overleg met de gemeentelijke stedenbouwkundigen en overige disciplines van het cluster Stadsontwikkeling;
• De monumentenplannen worden apart in werkgroepverband inhoudelijk bestudeerd alvorens deze in de voltallige commissie worden beoordeeld;
• Naast de reguliere vergaderingen van commissie en monumentenwerkgroep, kan incidentele deelname aan besprekingen als afgevaardigde van de commissie tot de werkzaamheden behoren;
• De geschatte tijdsbesteding ligt rond 20 uur per maand.

Aanstelling / vergoeding:

Termijn van de aanstelling is volgens het huidige reglement bepaald op 3 jaar (Bouwverordening Rotterdam, hoofdstuk 9). Deze termijn is bij gebleken goed functioneren maximaal éénmaal te verlengen met 3 jaar.
Vacatiegeld op basis van geagendeerde uren voor vergaderingen en overige georganiseerde werkzaamheden, á €117,50 / uur.

Procedure:

Stuur uw sollicitatie vóór maandag 18 maart 2019 9:00u per e-mail naar ciewm@rotterdam.nl t.a.v. mevr. ir. B. Pronk.
Een selectiecommissie bereidt in overleg met de betrokken wethouder de voordracht voor.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 4 april.
Op voordracht van het college van Burgemeester en Wethouders benoemt de gemeenteraad de geselecteerde kandidaat.

Meer informatie
Nadere inlichtingen: neem contact op met Brechje Pronk (secretaris van de commissie W+M).
Meer informatie over de rol van de commissie in de Rotterdamse kwaliteitsregie vindt u op www.rotterdam.nl/welstand.
Meer informatie over de gemeente Rotterdam vindt u op www.rotterdam.nl.