Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Gemeente Amsterdam zoekt een:

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Amsterdam bestaat uit vijf subcommissies, met ieder hun eigen specifieke taak. De vacature is bij subcommissie 3. Deze behandelt aanvragen voor een omgevingsvergunning in de Amsterdamse stadsdelen buiten de ringweg A10, plus Noord, plus Weesp. Dat is het gebied waar de grote Amsterdamse woningbouwopgave van de komende jaren voor het grootste deel haar beslag krijgt. Een secretaris begeleidt plannen naar de commissie en brengt onder mandaat zelfstandig adviezen uit. Wij vragen een bouwkundige met aantoonbare affiniteit met erfgoed. Ervaring op het gebied van welstandsadvisering strekt tot aanbeveling.

Wij vragen

 • Aca­de­misch werk- en denk­ni­veau op bouw­kun­dig en ar­chi­tec­to­nisch ge­bied;
 • Rui­me (meer­de­re ja­ren) werk­er­va­ring in het veld van ar­chi­tec­tuur, ste­den­bouw, mo­nu­men­ten en cul­tuur­his­to­rie;
 • Be­trok­ken­heid bij Am­ster­dam, ken­nis van de ste­de­lij­ke dy­na­miek, van de ste­den­bouw­kun­di­ge en ar­chi­tec­to­ni­sche op­bouw van de stad en van ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen;
 • Het ver­mo­gen om met oog voor de­tail plan­nen te kun­nen ana­ly­se­ren en in ver­band te kun­nen bren­gen met het vi­ge­ren­de wel­stands­be­leid;
 • In­te­res­se in in­hou­de­lij­ke de­bat­ten, ad­vies­vaar­dig­heid met goe­de re­dac­ti­o­ne­le en con­tac­tu­e­le vaar­dig­he­den;
 • Be­kend­heid met en ge­voel voor be­stuur­lij­ke ver­hou­din­gen en pro­ce­du­res;
 • Een flexi­be­le, en­thou­si­as­te col­le­ga.

Competenties

 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Sa­men­wer­ken
 • Re­la­tie­be­heer
 • Ini­ti­a­tief
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Over­tui­gings­kracht

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.212,- en maxi­maal € 4.735,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10A) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.

Het betreft een functie voor 32 uur. Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 15 juli 2020 via de sollicitatiebutton op de webpagina.

Meer informatie / More information