Sr. adviseur ecologie / stedenbouwkundige

Gemeente Amsterdam zoekt een:

De functie
Je ontwikkelt ecologisch beleid en adviseert het bestuur, daarnaast voer je ook regie op de uitvoering van beleid. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het terrein van natuurinclusief bouwen (inclusief ontwerp), maar ook het natuurinclusief renoveren en isoleren in het kader van het klimaatbeleid. Je schakelt tussen verschillende belangen en op verschillende niveaus en bent een belangrijke steun voor de coördinator van het (sub)team Ecologie & Dieren.

Werkzaamheden
Beleidsontwikkeling en –advisering op het terrein van (stads)ecologie in het algemeen en de duurzame natuurinclusieve stad in het bijzonder.
Ambassadeursrol binnen en buiten de ambtelijke organisatie ter promotie van de duurzame natuurinclusieve stad waarbij het enerzijds gaat om het breed benadrukken van de relevantie van het thema maar waarbij het ook cruciaal is om een brug te slaan tussen het duurzaamheidsdomein en het ruimtelijk veld.
Deelname aan projectteams en overleggroepen waarbij terugkoppelen en verbinden een vanzelfsprekendheid zijn.
Aanspreekpunt voor het bestuur en de Raad.
Regisseur op de uitvoering.

Wij vragen

 • Mi­ni­maal een hbo-op­lei­ding in bij voor­keur (stads)eco­lo­gie of een ver­ge­lijk­ba­re op­lei­ding, maar als ste­den­bou­wer met af­fi­ni­teit voor eco­lo­gie ben je ook wel­kom om te re­a­ge­ren.
 • Mi­ni­maal 5 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring waar­bij naast vak­in­hou­de­lij­ke ken­nis ook po­li­tiek ge­voel een ver­eis­te is.
 • Ken­nis van be­leid en tech­niek op het ter­rein van na­tuur­in­clu­sief bou­wen, re­no­ve­ren en iso­le­ren.
 • Ken­nis van (stads)na­tuur en stu­ren­de eco­lo­gi­sche pro­ces­sen in het ste­de­lijk ge­bied.
 • Bij voor­keur ken­nis van en er­va­ring met ste­den­bouw, ge­bieds­ont­wik­ke­ling en ac­tu­e­le duur­zaam­heids­vraag­stuk­ken.
 • Ken­nis van de Wet Na­tuur­be­scher­ming en de Om­ge­vings­wet.
 • Goe­de pre­sen­ta­tie­vaar­dig­he­den en bij voor­keur me­dia-er­va­ring.

Competenties

 • Goed ont­wik­keld om­ge­vings­be­wust­zijn: Je bent goed ge­ïn­for­meerd over vak­in­hou­de­lij­ke, or­ga­ni­sa­to­ri­sche, maat­schap­pe­lij­ke, po­li­tie­ke ont­wik­ke­lin­gen en an­de­re om­ge­vings­fac­to­ren en weet deze ef­fec­tief te be­nut­ten voor de ei­gen func­tie of or­ga­ni­sa­tie.
 • Stress­be­sten­dig: Je blijft ef­fec­tief wer­ken on­der druk, bij te­gen­slag en/​of in een hec­ti­sche om­ge­ving.
 • Re­sul­taat­ge­richt.
 • Goed ont­wik­keld ana­ly­tisch ver­mo­gen.
 • Pro­ac­tief, ex­tra­vert en ini­ti­a­tief­rijk: Je denkt in kan­sen, han­delt daar­naar en weet par­tij­en op over­tui­gen­de wij­ze te in­spi­re­ren.
 • In­te­ger, open en ge­richt op sa­men­wer­king.

Wij bieden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.561,- en maxi­maal € 5.169,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring  en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.
 • Hy­bri­de wer­ken: de ge­meen­te Am­ster­dam start zo­dra dit mo­ge­lijk wordt met hy­bri­de wer­ken. Dit be­te­kent voor jou dat je des­ge­wenst deels thuis en deels op kan­toor werkt, af­han­ke­lijk van je werk­zaam­he­den. Je mag thuis­werk­mid­de­len aan­vra­gen om je werk­plek thuis arbo con­form in te rich­ten. Reis­kos­ten wor­den deels ver­goed in­dien je reist naar je werk­lo­ca­tie. Een thuis­werk­ver­goe­ding is on­der­deel van de lo­pen­de cao-on­der­han­de­lin­gen.

Sollicitatieprocedure 
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 27 oktober 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

Vragen over deze vacature
Informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij Patrick van Beveren, teammanager Groene & Gezonde Stad. Hij is bereikbaar per mail: p.van.beveren@amsterdam.nl of telefonisch 06-10714987. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij de wervingsadviseurs via vacatures.rd@amsterdam.nl.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Meer informatie / More information