Commissieleden ruimtelijke kwaliteit

Gemeente Groningen zoekt een:

Hier werk je aan mee
Groningen groeit hard als zesde stad van Nederland. De komende jaren worden er 20.000 nieuwe woningen gebouwd. Ook werken we volop aan verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, wijk- en dorpsvernieuwing en een groene, gezonde leefomgeving. De komst van de Omgevingswet combineert integraal alle veranderingen op het gebied van bouwen, mobiliteit, natuur & milieu, water, gezondheid en leefkwaliteit. Goede ruimtelijke ordening staat of valt met duidelijke spelregels, heldere, ruimtelijke kaders, snelle processen en ruimte voor initiatieven van burgers en bedrijven.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is van nadrukkelijke betekenis op de leefomgeving met als belangrijkste taak: onafhankelijk advies geven op de besluitvorming van de gemeente als het gaat om de optimale kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dit kan zijn op het gebied van stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, erfgoed, welstand en monumenten, mede in relatie tot de opgave van duurzaamheid. Van deze kennis en kunde maken we bij kader- en planvorming door de gemeente bij voorkeur ook gebruik in een vroeg stadium. Als commissielid ben je onafhankelijk adviseur.

De huidige commissie bestaat uit leden die kennis hebben van architectuur, stedenbouw, restauratiearchitectuur en architectuurhistorie/cultuurhistorie. We zoeken aanvullend hierop nieuwe leden met specifieke kennis over landschap en archeologie en een extra lid met als achtergrond architectuur.

Hier ga jij je mee bezig houden
Als commissielid heb je vanuit een professionele achtergrond kennis op één of meer van deze gebieden:

  • architectuur
  • landschapsontwerp en ontwerp openbare ruimte
  • archeologie

Commissieleden dienen kennis te hebben van de geschiedenis van de landschapsarchitectuur en landschapsinrichting; de ontwikkelingen in de architectuur en bij voorkeur de ontwikkelingsgeschiedenis van de gemeente Groningen en kennis van archeologie, binnen de gebouwde omgeving als ook in het buitengebied van de gemeente Groningen.

Je bent in staat om in korte tijd een goed onderbouwd advies te geven, waarbij je in staat bent verder te kijken dan de eigen vak grenzen. Je bent gericht op samenwerken, verbinden en het zoeken naar passende oplossingen. Door je uitstekende communicatieve vaardigheden kun je, waar nodig, partijen overtuigen. Je kunt ontwerpend en analytisch denken en bent in staat dit goed te verwoorden, voor vakgenoten zowel als leken.

Deskundig lid Architectuur:

Het lid architectuur heeft kennis en ruime ervaring in de (bouw)praktijk op het gebied van architectuur en daarnaast ruime ervaring als ontwerpend architect op architectonische en diverse stedenbouwkundige schaalniveaus. Je hebt kennis en ervaring van de ontwerppraktijk in en om Groningen.

Deskundig lid Landschapsontwerp en ontwerp openbare ruimte

Je hebt kennis en ruime ervaring op het gebied van landschapsgeschiedenis en landschapsontwerp, de inrichting van openbare ruimte en de toepassing van groen in stedelijke en hoog stedelijke projecten, mede in de vorm als onderdeel van de gebouwde omgeving.

Deskundig lid Archeologie

Het lid archeologie dat we zoeken beschikt over ruime deskundigheid en ervaring met archeologisch onderzoek en bij voorkeur ervaring met de gemeentelijke bevoegd gezag rol. Jij hebt ruime kennis van de archeologische waarden in de gemeente Groningen als onderdeel van de noordelijke archeologie. We zoeken een lid dat integraal, dus over de begrenzingen van het vakgebied kan adviseren en gericht is op zoveel mogelijk ‘in situ’ beleid.

Verder vragen wij van de leden dat zij zich verdiepen in het Groningse ruimtelijk kwaliteitsbeleid in brede zin, zoals de welstandscriteria opgenomen in de gemeentelijke Welstandsnota, beeldkwaliteitsplannen en relevante kaders en richtlijnen als basis voor de advisering.

Onpartijdig en niet vooringenomen zijn en geen belang hebben bij de door burgemeester en wethouders te nemen beslissing.

Beschikken over de competenties: samenwerken, communicatief vaardig, resultaatgericht en overtuigingskracht en een relevante opleiding op hbo- of wo-niveau hebben.

Hier kom je te werken
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit valt binnen de directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp van Stadsontwikkeling en werkt binnen de kaderstelling die voortkomt uit de visie- en strategische beleidsvorming van de directie op verschillende thema’s.

De commissie vergadert (fysiek) voor alsnog eens in de veertien dagen waarbij de vergaderduur afhangt van het planaanbod (ca. een halve dag). Gelet op de dynamiek van de werkprocessen is de definitieve agenda steeds kort voor de vergadering bekend. Je kunt dan ook snel schakelen en je in korte tijd voorbereiden. Voor jouw bijdrage ontvang je een vaste (netto) vergoeding van € 500,= per vergadering.

Meer informatie / More information