Voorzitter Omgevingscommissie

Gemeente Tilburg zoekt een:

Tilburg is volop in ontwikkeling en stelt zichzelf daarbij op als genereuze stad, waar kwaliteit een aanjager is voor een goede leefomgeving. Met lef, ambitie en creativiteit geeft Tilburg vorm aan haar identiteit. Wij werken aan een sociale, gezonde en groene leefomgeving voor onze inwoners en bouwen aan een groeiende, bloeiende en bruisende stad, karaktervolle dorpen en prachtig landschap. Omgevingskwaliteit staat hierbij voorop, waarbij de gemeente vol inzet op het stimuleren van de ontwerp- en bouwcultuur, ontwerpkracht en goed opdrachtgeverschap.

De Omgevingscommissie Tilburg is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad en het college integraal adviseert over onder meer bouwen, monumenten, inrichting openbare ruimte en groenstructuren. Naast advisering in verband met bouwplannen van diverse schaalniveaus en gebiedsontwikkelingen komen ook andere aspecten aan bod. Op de agenda staan onder meer onderwerpen als gebiedsvisies, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, ruimtelijk erfgoed en beleidsmatige thema’s zoals het uitvoeringsplan omgevingskwaliteit. Op dit moment zijn wij op zoek naar een voorzitter voor deze Omgevingscommissie. Ga jij deze uitdaging aan in de komende termijn? Reageer dan direct!

Wat ga je doen

In de commissie is deskundigheid en ervaring aanwezig op het gebied van architectuur en stedenbouw, restauratie en monumentenzorg, en landschapsarchitectuur. De commissie wordt ondersteund door een eigen secretariaat en bestaat uit zes leden. Drie van de zittende leden worden voorgedragen voor herbenoeming. Om het brede takenpakket te vervullen en de professionele en integrale advisering op niveau te houden, zoekt de commissie een (restauratie-)architect, een architectuur- en cultuurhistoricus, en een voorzitter. Per 1 januari 2025 zullen deze drie nieuwe leden worden benoemd.

Als voorzitter speel je een cruciale rol in de vergaderingen door goed voorbereid het gesprek met de initiatiefnemers aan te gaan. Via het secretariaat krijg je inzicht in de context en het doel van de plannen die worden geagendeerd voor advies, zodat je goed voorbereid de vergaderingen kan leiden. Samen met de andere leden zorg je ervoor dat de vergaderingen vlekkeloos verlopen en dat de bezoekers, die hun ruimtelijke initiatieven presenteren, zich welkom en gewaardeerd voelen. In Tilburg wordt er nauw samengewerkt tussen het team Stedelijke Ontwikkeling (waaronder het secretariaat) en de Omgevingscommissie, zodat planontwikkelingen al in een vroeg stadium bij de Omgevingscommissie bekend zijn.

De focus van de commissie ligt op het bewaken van de samenhang tussen ambities, beleid en haalbaarheid van de initiatieven met als doel een zo hoog mogelijke omgevingskwaliteit bij de initiatieven te realiseren. Dit kan betekenen dat een bouwplan naadloos opgaat in het bestaande stedelijk weefsel of dat Tilburg een nieuw architectonisch icoon rijker wordt. Met een heldere visie op omgevingskwaliteit leid je de vergaderingen, bevorder je het inhoudelijke gesprek en vat je de beoordelingen van de commissieleden samen tot een eensluidend advies. De gesprekken zijn constructief, collegiaal, opbouwend en waar nodig kritisch. Samen met de secretaris zorg je voor een afgerond, integraal advies.

Daarnaast verwachten we van de voorzitter een actieve rol in communicatie, bijvoorbeeld met de portefeuillehouder, kwaliteitsteams en pers, en in voorlichting, zoals deelname aan inspirerende CASTdebatten.

Wat krijg je ervoor terug

Wij bieden een interessant werkgebied in een boeiende, ondernemende stad waarbij jij adviseert over zeer uiteenlopende bouwopgaven en ruimtelijke ingrepen. De Omgevingscommissie geeft adviezen aan de gemeenteraad en het college. Je krijgt daarbij te maken met allerlei initiatiefnemers op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Naast de formele commissievergaderingen worden de commissieleden ook actief betrokken en geïnformeerd over lopende ontwikkelingen. Zo wordt er een aantal keer per jaar een excursie/ verdiepende sessie georganiseerd, waarbij actuele vraagstukken informeel aan bod komen. Daarnaast vindt er overleg en afstemming plaats met de verschillende kwaliteitsteams en de betreffende portefeuillehouder uit het college.

Tilburg zet de komende jaren vol in op het stimuleren van de bouw- en ontwerpcultuur en het realiseren van hoogwaardige omgevingskwaliteit in de stad, de dorpen en het buitengebied. Hierbij gaan we graag de samenwerking aan met gerenommeerde experts en deskundigen. Daagt deze rol jou uit om een spilfunctie te gaan vervullen binnen ons kwaliteitsstelsel en daarmee bij te dragen aan een genereus Tilburg? Solliciteer dan via onderstaande URL!

Meer informatie / More information